วิชาพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
 
   
พรบ.คนเข้าเมืองฯ
สรุปสาระสำคัญ
ม.๔ ความหมายอาวุธปืน
ม.๑๓ มิให้ออกใบอนุญาต
การมีไว้ในครอบครอง
ความผิดที่มีการจับกุม
ม.๕ ข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับ
ม.๒๒ การออกใบอนุญาต
ข้อยกเว้น ม.๘ ทวิ
บทความที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบถามปัญหา
 

 

: ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพสของ พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตังคณาพร : อาจารย์ สบ.๓ กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
  ทำแบบทดสอบก่อนศึกษาเนื้อหา คลิกที่นี่  
 

าระสำคัญ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551
โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตังคณาพร

 
  ศึกษาเนื้อหาตาม พ.ร.บ. ฉบับจริง คลิกที่นี่  
 

พระราชบัญญัติ


 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง/เอกสารประกอบการสอน คลิกที่นี่
 
 

1. ม.4 พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้ (พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ)
2. ม.54 พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการ อนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ 10) ลง 19 ม.ค.2537 ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คือ (2) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ 11) มิถุนายน 2541 ข้อ 1 แต่งแต่งบุคคลต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (1) ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทน (2) ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9 หรือผู้รักษาราชการแทน (3) ผู้กำกับการ หรือรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลหรือภูธร หรือสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร หรือผู้รักษาราชการแทน ข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ เฉพาะเกี่ยวกับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หรือสัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศกำหนด

เห็นได้ว่าการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 54 นั้น เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ หาใช่เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนไม่ และ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯฉบับที่ 10 หัวหน้าโรงพักต่างๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้า ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งมีอำนาจตาม ม.54 เฉพาะ เขมร ลาว พม่าขออนุญาตสอบถามจากพี่ๆ พงส.ครับ ผมปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ มีข้อสงสัยจะขอสอบถามดังนี้ครับ
1.ในการจับกุมบุคคลต่างด้าว3สัญชาติ(พม่า ลาว กัมพูชา)ในพี้นที่จังหวัดชายแดนซึ่งอยู่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว กัมพูชา) ในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองนั้น (เน้นว่าเฉพาะข้อหาหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้นนะครับ) ผู้จับกุม(เป็น จนท.ตม.)จะต้องจับกุมไปส่งให้กับ พงส.ตาม สภ.ท้องที่รับผิดชอบก่อน แล้วค่อยให้ สภ.ทำการส่ง ตม.เพื่อทำการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 หรือว่าผู้จับกุม(เป็น จนท.ตม.)สามารถดำเนินการจับกุมไปยังด่าน ตม. แล้วทำการผลักดันได้เลยครับ
2.ขอทราบระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องด้วยครับ เนื่องจากผมพยายามหาแล้วครับ แต่ก็ยังไม่พบ
ขออธิบายความเป็นพนักงานสอบสวนของเจ้าพนักงานตรวจคน เข้าเมืองดังนี้

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 59 ให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ทำการจับ กุมและปราบปรามผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีอำนาจออกหมายเรียก ฯ และให้มีอำนาจสอบสวนคดีความผิดต่อ พ.ร.บ.นี้ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
2. คำสั่ง ตร.ที่ 543/2549 เรื่องการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ ข้อ 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับรองสารวัตร ขึ้นไปมีอำนาจหน้าที่ทำการจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดต่อ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ โดยให้มีอำนาจออกหมายเรียกหรือควบคุมผู้กระทำผิดและให้มีอำนาจสอบสวนตาม มาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ

สรุป ข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ ร.ต.ต.ขึ้นไป มีอำนาจสอบสวนความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ
เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ เช่นตรวจสอบ กักตัว ฯลฯ ตามมาตรา 19,20,22 เป็นต้น และอีกหลายอย่าง ประกอบกับ ร.ต.ต.ขึ้นไป เป็นพนักงานสอบสวนตาม.พ.ร.บ.คนเข้าเมืองด้วยอยู่แล้ว และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่มีเวลาอธิบายขอโทษด้วยจะรีบไป

 
 
 
 
  ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้วทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่  
 
  ศึกษาเนื้อหาแล้วมีข้อคำถาม สามารถ คลิกที่นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
บอร์ดแสดงความคิดเห็น/ประชาสัมพันธ์
อย่าลืมเขียนสมุดเยี่ยมก่อนนะครับ
ริ่มพัฒนาดำเนินการ เดือน กันยายน 2553 โดย พันตำรวจโท สมศักดิ์ ตังคณาพร อาจารย์ (สบ3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 20000
E-Mail : viruen51@hotmail.com, viruen51@yahool.com,