หน้าหลัก/ เกี่ยวกับเรา/ หลักสูตร/ ปฏิทินกิจกรรม/ กระดานสนทนา/ บทความ/ ดาวน์โหลด/ สมุดเยี่ยม

ยินดีต้อนรับสู่Homepageของ
พันตำรวจโท สมศักดิ์ ตังคณาพร
อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
102/4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
บ้าน 038-781886, มือถือ 089-2508778


เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์กลาง 038-278200-2 โทรสาร 038-781404
เริ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เดือน กันยายน 2553 E-mail viruen51@hotmail.com, viruen51@yahoo.com


หลักสูตรการฝึกอบรม

 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนประจำปี ๒๕๕๔(สาย.อำนวยการ )มีรายละเอียดดัง
นี้

 
 
ขอบเขตวิชา
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
( กลุ่มสายงานอำนวนการและสนับสนุน )
วิชาทั่วไป
ชื่อวิชา ประวัติ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ชั่วโมง
ชื่อวิชา ระเบียบการตำรวจ จำนวน 20 ชั่วโมง
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตำรวจ จำนวน 8 ชั่วโมง
ชื่อวิชา จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ จำนวน 22 ชั่วโมง
ชื่อวิชา การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี จำนวน 8 ชั่วโมง
ชื่อวิชา ตำรวจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์และการให้บริการ จำนวน 12 ชั่วโมง ชื่อวิชา พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จำนวน 8 ชั่วโมง
ชื่อวิชา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 4 ชั่วโมง
ชื่อวิชา วิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย จำนวน 4 ชั่วโมง
ชื่อวิชา วิชาภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจ จำนวน 8 ชั่วโมง
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตำรวจ จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชาเฉพาะ
ชื่อวิชา งานฝ่ายอำนวยการ จำนวน 64 ชั่วโมง
ชื่อวิชา งานสารบรรณ จำนวน 62 ชั่วโมง
ชื่อวิชา กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 40 ชั่วโมง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑๘ ชั่วโมง
ประมวลกฎหมายอาญา ๑๖ ชั่วโมง
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ๖ ชั่วโมง
การฝึกและพลศึกษา
ชื่อวิชา การฝึกตามแบบฝึกตำรวจ จำนวน 50 ชั่วโมง
ชื่อวิชา ยุทธวิธีตำรวจ จำนวน 70 ชั่วโมง
ชื่อวิชา การยิงปืนพก จำนวน 42 ชั่วโมง
ชื่อวิชา การศึกษาดูงาน จำนวน 8 ชั่วโมง
ชื่อวิชา พลานามัย/กายบริหาร/ศิลปะการป้องกันตัว จำนวน 50 ชั่วโมง
กลับด้านบน
 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนประจำปี ๒๕๕๔(สาย.ป้องกันปราบปราม )มีรายละเอียดดัง
นี้

 

 
 

วิชาทั่วไป
ประวัติ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ชั่วโมง
ระเบียบการตำรวจ จำนวน 20 ชั่วโมง
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตำรวจ จำนวน 8 ชั่วโมง
จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ จำนวน 22 ชั่วโมง
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี จำนวน 8 ชั่วโมง
ตำรวจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์และการให้บริการ จำนวน 12 ชั่วโมง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จำนวน 8 ชั่วโมง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 4 ชั่วโมง
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย จำนวน 4 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจ จำนวน 8 ชั่วโมง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตำรวจ จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชาเฉพาะ
อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ จำนวน 8 ชั่วโมง
กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 32 ชั่วโมง
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา จำนวน ๑๖ ชั่วโมง
ป.อาญา จำนวน ๘ ชั่วโมง
ป.วิอาญา จำนวน ๘ ชั่วโมง
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จำนวน 32 ชั่วโมง
การสืบสวน จำนวน 18 ชั่วโมง
การจราจร จำนวน 16 ชั่วโมง
นิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 ชั่วโมง
การทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวน 16 ชั่วโมง
การเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ จำนวน 20 ชั่วโมง
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 8 ชั่วโมง
การฝึกและพลศึกษา
การฝึกตามแบบฝึกตำรวจ จำนวน 50 ชั่วโมง
ยุทธวิธีตำรวจ จำนวน 70 ชั่วโมง
การยิงปืนพก จำนวน 42 ชั่วโมง
การศึกษาดูงาน จำนวน 8 ชั่วโมง
พลานามัย/กายบริหาร/ศิลปะการป้องกันตัว จำนวน 50 ชั่วโมง
กลับด้านบน
 
 
 

หลักสูตรการอบรมประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา สาย อำนวยการ ดังนี้

 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(หลักสูตร กปป.อำนวยการ )
กำหนดไว้เป็นวิชาเฉพาะ รวมอยู่ในวิชากฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 40 ชั่วโมง แยกเป็น ประมวลกฎหมายอาญา 18 ชั่วโมง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 16 ชั่วโมง และ วิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ทฤษฎี 6 ชั่วโมง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 เป็นต้น

 
 

การวัดผล ิชา กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 40 ชั่วโมงกำหนดไว้ 100 คะแนน และเฉพาะวิชา พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา กำหนดการเรียนไว้ ตือเรียนทฤษฎี 6 ชั่วโมง วัดผลตามสัดส่วนตามกำหนดการเรียน กลับด้านบน

 
 

หลักสูตรการอบรมประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา สาย ป้องกันปราบปราม ดังนี้

 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน(หลักสูตร กปป.ป้องกันปราบปราม )
กำหนดไว้เป็นวิชาเฉพาะ รวมอยู่ในวิชากฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 32 ชั่วโมง แยกเป็น ประมวลกฎหมายอาญา 8 ชั่วโมง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 8 ชั่วโมง และ วิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ทฤษฎี 16 ชั่วโมง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 เป็นต้น

 
 

การวัดผล ิชา กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 32 ชั่วโมงกำหนดไว้ 100 คะแนน และเฉพาะวิชา พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา กำหนดการเรียนไว้ ตือเรียนทฤษฎี 16 ชั่วโมง วัดผลตามสัดส่วนตามกำหนดการเรียน คือ 50 คะแนน กลับด้านบน

 
 

หลักสูตรการอบรมประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย สายอำนวยการ ดังนี้

 
 

วิชาทั่วไป
วิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย จำนวน ๔ ชั่วโมง
ศึกษาบททั่วไปเกี่ยวกับวินัย อาทิ ตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณ ฐานความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ๑๘ กรณี และความผิดวินัยร้ายแรง ๗ กรณี โทษวินัย ๗ สถาน การกระทำความผิดทางวินัย อาทิ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โทษที่จะได้รับตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือที่ ก.ตร.กำหนดไว้กรณีความผิดร้ายแรงและระดับโทษอื่น ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด อำนาจผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย อาทิ อำนาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง อำนาจในการสืบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการ ฯลฯ สิทธิของข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัย สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ สิทธิในการร้องทุกข์

การวัดผล โดยการสอบภาควิชาการ ๒๕ คะแนน กลับด้านบน

 
 

หลักสูตรการอบรมประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย สายป้องกันปราบปราม ดังนี้

 
 

วิชาทั่วไป
วิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย จำนวน ๔ ชั่วโมง
ศึกษาบททั่วไปเกี่ยวกับวินัย อาทิ ตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณ ฐานความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ๑๘ กรณี และความผิดวินัยร้ายแรง ๗ กรณี โทษวินัย ๗ สถาน การกระทำความผิดทางวินัย อาทิ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โทษที่จะได้รับตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือที่ ก.ตร.กำหนดไว้กรณีความผิดร้ายแรงและระดับโทษอื่น ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด อำนาจผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย อาทิ อำนาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง อำนาจในการสืบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการ ฯลฯ สิทธิของข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัย สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือคำสั่งให้ออกจากราชการ สิทธิในการร้องทุกข์

การวัดผล โดยการสอบภาควิชาการ ๒๕ คะแนน กลับด้านบน

 
 

หลักสูตรการอบรมประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ เฉพาะสายป้องกันปราบปราม ดังนี้

 
 

วิชาเฉพาะ หลักสูตร กปป.สาย ป้องกันปราบปราม
วิชา อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ จำนวน ๘ ชั่วโมง สอบ ๕๐ คะแนน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสถานีตำรวจ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ และหน้าที่ในตำแหน่งของสถานีตำรวจ ในงานด้านต่าง ๆ เช่น งานอำนวยการ งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน งานปฏิบัติการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล/ภูธร (กต.ตร.สน./สภ.) โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
ศึกษาเกี่ยวกับงานอำนวยการเบื้องต้นในสถานีตำรวจ เช่น งานธุรการ งานกำลังพล งานสารบรรณ งานการเงิน พัสดุพลาธิการ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน ที่เกี่ยวกับสถานีตำรวจ ฯลฯ

การวัดผล โดยการสอบวิขาการ ๕๐ คะแนน กลับด้านบน

 
 

หลักสูตรการอบรม กอป.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเรียนวิชาพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา ดังนี้

 
 

หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (หลักสูตร กอป.) (บทที่ 11 ) โดยกำหนดภาควิชากฎหมาย มีจำนวน 3 วิชาคือ ประมวลกฎหมายอาญา 40 ชั่วโมง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 40 ชั่วโมง และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาไว้ จำนวน 40 ชั่วโมง รวม 300 คะแนน

 
 

การวัดผล ประมวลกฎหมายอาญา 100 คะแนน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 100 คะแนน และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 100 คะแนน รวม 300 คะแนน จะต้องสอบได้คะแนนแต่ละภาควิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ไม่ตกคะแนนความประพฤติ มีเวลาการฝึกอบรมร้อยละ 80 ขึ้นไป กลับด้านบน

 
     
: :
 

บอก WEB นี้ให้เพื่อน :

สถิติผู้เยี่ยมชม
Website counter  
 

 
 

ประวัติข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

ยศ พ.ต.ท. ชื่อ ชื่อสกุล สมศักดิ์  ตังคณาพร
เลขที่ตำแหน่ง 0200243330046
วันเดือนปี ครองตำแหน่งปัจจุบัน 20 พ.ย.2550
วันเดือนปี ครองยศปัจจุบัน 10 ต.ค.2538
วันเดือนปี บรรจุแต่งตั้งครั้งแรก 15 ต.ค.2516
วันเดือนปี บรรจุเป็นสัญญาบัตร 7 ก.ย.2525  อายุราชการ  36  ปี
วันเดือนปีเกิด  4  มี.ค. 2497  อายุตัว  56  ปี
วันเดือนปี แต่งตั้งครั้งสุดท้าย  20  พ.ย. 2550
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ระดับ ส.3
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
15 ตุลาคม 2516  พลฯสำรอง ประจำกองร้อยที่ 4  รร.ภ.2
7  กันยายน 2525 อาจารย์วิชาพลศึกษา ผ.วิชาการ กก.รร.ภ.2
1  ตุลาคม  2527  อาจารย์วิชาทั่วไป ผ.วิชาการ กก.รร.ภ.2
16  ธ.ค.2532  รอง สารวัตร(ทำหน้าที่อาจารย์วิชาทั่วไป) ผ.วิชาการ กก.รร.ภ.2
10  ตุลาคม  2535  สารวัตร(ทำหน้าที่อาจารย์วิชาทั่วไป) ผ.วิชาการ กก.รร.ภ.2
16  มิถุนายน 2535 สารวัตร((ทำหน้าที่อาจารย์กฎหมาย) ผ.วิชาการ กก.รร.ภ.2
10 มิถุนายน 2548 อาจารย์(สบ.2) กลุ่มงานวิชาการ ศฝร.ภ.2
20 พฤศจิกายน 2550 อาจารย์(สบ.3) กลุ่มงานวิชาการ ศฝร.ภ.2
ตำแหน่งปัจจุบันจากการปรับโครงสร้างยกฐานะหน่วยงานเป็น กองบังคับการ
อาจารย์(สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2
ประวัติการศึกษาอบรม
วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี ปี 2519-2520
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 22 ปี 2521
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2522-2527  นิติศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540-2542 ครุศาสตร์มหาบัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รร.นรต. หลักสูตรบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ นอร.รุ่นที่ 22
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากร ด้านการเงินการคลัง ระบบGFMIS
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 70
ประวัติวิทยากรพิเศษ
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิชา กฎหมายแรงงาน วิชากฎหมายธุรกิจ วิชามนุษยสัมพันธ์
ราชการพิเศษ
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่งานการเงินฯ ,หัวหน้างานการเงินฯ, และดูแลกลั่นกรองงานการเงินฯ ขณะยังไม่ได้ปรับโครงสร้าง คือ ยังมีฐานะเป็นกองกำกับการ ฯ
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 2
เป็นคณะทำงานประเมินผล โครงการตำรวจอาสา ของ ตำรวจภูธรภาค 2
เป็นคณะทำงานประเมินผล โครงการตำรวจวัด ของตำรวจภูธรภาค 2
เป็น คณะกรรมการ ตรวจสอบการฝึกประจำปี ของตำรวจภูธรภาค 2
กลับด้านบน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์

ได้ประโยชน์พอใช้
ได้ประโยชน์มาก
ได้ประโยชน์มากที่สุด
ควรปรับปรุง 
 
บอร์ดแสดงความคิดเห็น/ประชาสัมพันธ
อย่าลืมเขียนสมุดเยี่ยมก่อนนะครับ
พัฒนาโดย พันตำรวจโท สมศักดิ์ ตังคณาพร อาจารย์(สบ.๓) กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
E-Mail : viruen51@hotmail.com, viruen51@yahoo.com

กลับด้านบน

 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์กลาง 038-278200-2 โทรสาร 038-781404
 
เริ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เดือน กันยายน 2553 E-mail viruen51@hotmail.com, viruen51@yahoo.co

สวัสดี ตอนบ่าย!

คุณเข้าชมหน้านี้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 12:26:51

Oct. 111
sunmontuewedthufrisat


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031